Etička linija - prijavi nepravilnost

Integritet je naša snaga!
Etička linija - Anonimna prijava nepravilnosti

Sistem “Etička linija” је zaštićeni komunikacijski kanal za prijavu nepravilnosti uočenih unutar kompanije Sector Security. 

Ko može koristiti sistem “Etička linija”? 

Zaposlenici, dobavljači, poslovni partneri kompanije, Sector Security i druge zainteresovane strane mogu putem ovog sistema podnijeti prijavu sumnje na nepravilnost. 

Šta može biti prijavljeno putem otvorenog kanala? Šta može biti prijavljeno putem otvorenog kanala_

Da li je moguće podnijeti anonimnu prijavu?

Kompanija Sector Security sa anonimnim prijavama postupa jednako kao i sa neanonimnim prijavama 

Ko je odgovoran za istragu prijavljene nepravilnosti?

Po prijavama o nepravilnosti postupaju ovlašćene osobe kompanije Sector Security. 

Da li je moguće pratiti tok istrage nepravilnosti?

Da, kanal komunikacije između prijavioca i ovlašćene osobe za zastupanje po prijavama nepravilnosti je dvosmjeran. Ovlašćena osoba može prijaviocu postaviti dodatna pitanja relevantna za slučaj, a prijavilac može dodatno informisati ovlašćenu osobu o novim saznanjima koristeći pin kod koji mu sistem dodjeljuje prilikom prijave. 

Koliko dugo traje istraga?

U roku od 45 dana od dana prijave, putem sistema “Etička linija”, osoba koja je prijavila eventualnu nepravilnost biće informisana o preduzetim mjerama bilo da se radi o anonimnoj ili neanonimnoj prijavi. U slučaju opravdanog produženja roka, prijavilac će biti blagovremeno obaviješten. 

Upozorenje korisnicima!

Etička linija nije linija hitnih službi, te je nemojte koristiti da prijavljujete događaje koji predstavljaju neposrednu opasnost za životi ili imovinu. 

Prijave dostavljene putem ovog sistema ne mogu izazivati hitnu reakciju i interveniciju. 

Ako Vam je potrebna hitna pomoć, obratitie se nadležnim institucijama ili ovlašćenim agencijama i službama. 

Svaka zloupotreba sistema prema važećim zakonskim propisima se kažnjava: