Bezbjednosna analitika

Bezbjednosna analitika

Kompanija Sector Security od svoga nastanka sve svoje usluge bazira na bezbjednosnom konsaltingu kao ključnoj aktivnosti u rješavanju problema naših klijenata. Zahvaljujući kvalitetnoj bezbjednosnoj analitici i procjeni ugroženosti predmeta djelovanja, omogućavamo našem stručnom timu da adekvatno i efikasno projektuje sistem zaštite. Na taj način omogućavamo efikasno korišćenje ljudskih i materijalnih resursa u ostvarivanju sistema bezbjednosti koji je klijentu najpotrebniji uz obuku koja se tiče bezbjednosne kulture zaposlenih.

Bezbjednosnu analitiku usmjeravamo na:

Procjena ugroženosti predstavlja osnovni dokument na osnovu kojeg se izrađuje Plan zaštite objekta, lica u objektu kao i drugih štićenih vrijednosti. Od procjene ugroženosti zavisi kvalitet taktike zaštite, snaga koja će biti uključena u vršenje obezbjeđenja kao i kvalitet opreme koja će biti sastavni dio obezbjeđenja imovine i poslovanja. Procjenom ugroženosti mi klijentu nudimo:

Preduslov za dostizanje uspješnog bezbjednosnog poslovnog okruženja je stručnost i odgovornost u radu svih aktera angažovanih u zaštiti poslovanja. Tu se, prije svega, misli na samoodgovornost i savjesno postupanje svih radnika u organizaciji. Klijentima pomažemo da usvoje norme ponašanja i standarde o tome kako poslove treba obavljati, a da se pri tome zadovolje sve bezbjednosne preporuke. Kreiramo unutrašnju kontolu, vršimo adekvatnu obuku i treninge za sve nivoe mendžmenta, razvijamo mape rizika, planiramo mehanizme saradnje iz oblasti obezbjeđenja.

Svijest o rizicima i raspoloživim mjerama zaštite je prva linija odbrane bezbjednosti informacionih sistema i mreža koju razvija bezbjednosna kultura. Naša kompanija promociju bezbjednosne kulture i razvijanje kompjuterske etike stavlja u red prioritetnih aktivnosti na polju prevencije visokotehnološkog kriminaliteta. Visokotehnološki kriminalitet u sajber prostoru predstavlja najveću prijetnju poslovanju u 21. vijeku. Pozivajući se na Evropski tim za reakciju na kompjuterske incidente (CERT-EU) formiran 2012. godine, kao i na ISO 27000 i 31000, naša kompanija je u mogućnosti ponuditi klijentima, kao i svim zainteresovanim stranama, kvalitetnu identifikaciju rizika koji utiču na ostvarenje sajber prijetnji kao i odgovor na ugrožavanje identifikovanog rizika koji proističe iz fizičkog ugrožavanja sajber prostora, te pomoć u oporavku poslije sajber napada. Naši eksperti sprovode bezbjednosni konsalting i edukaciju sa svim radnicima jedne organizacije.

Sector Security

Ostale usluge

Business Partnership Offer

Bezbjednosnom analitikom pomažemo našim klijentima da donesu ispravne odluke kojima štite svoje poslovanje, klijente i zaposlene od ugrožavajućih pojava.